امروز  دوشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


فرماندار هریس:

توسعه پایدار شهرستان منوط به حمایت از کارآفرینان وجوانان تحصیل کرده است
26 بهمن 1396
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
صابر تقویمی توسعه پایدار شهرستان رامنوط به حمایت از کارآفرینان وجوانان تحصیل کرده دانست وازمسئولین استانی خواست بواسطه ترکیب جمعیتی ونوع اقتصادغالب شهرستان در تخصیص اعتبارات توسعه روستایی به شهرستان هریس ،اقدامات ویژه ای را مدنظر داشته باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا  ،  فرماندارهریس درجلسه کارگروه توسعه روستایی وعشایری شهرستان هریس  به اهمیت موضوع توانمند سازی روستاییان پرداخت وفقرزدایی وافزایش درآمد روستائیان را زمینه ساز تثبیت نیروهای فعال در روستاها وعمران وآبادانی روستاها دانسته واین امر رادر کاهش ناهنجاری های اجتماعی ناشی از مهاجرت به حاشیه شهرها مهم ارزیابی کرد.

صابر تقویمی اقتصاد غالب شهرستان را متکی برزراعت دیم ودامپروری بیان کرده وتسهیل در اعطای تسهیلات کم بهره به منظور ایجاد وتوسعه کارگاههای کوچک مقیاس ،تولید وفرآوری محصولات کشاورزی را خواستار شد.

وی توسعه پایدار شهرستان رامنوط به حمایت از کارآفرینان  وجوانان تحصیل کرده دانست  وازمسئولین استانی خواست بواسطه ترکیب جمعیتی ونوع اقتصادغالب شهرستان در تخصیص اعتبارات توسعه روستایی به شهرستان هریس ،اقدامات ویژه ای را مدنظر داشته باشند

  کد مطلب: 28927